Poster of Episodes in Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Season 1 - Season 1

Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Season 1

First Episode Aired On:
Sunday, February 11 2018
6 years ago
Last Episode Aired On:
Sunday, February 10 2019
5 years ago
Number of Episodes: 51