FAQ

What is this?
ActorAgeCheck is a free service that allows you to quickly view the age of an actor/actress along with their age in a specific movie (it's important to note that the age of a person in a particular movie is based on the movies release date, and may not represent the actual filming date).

How accurate is ActorAgeCheck?
Our database is powered by the most powerful people on the planet. Studies show that 60% of the time, our search works every time.

It's missing a bunch of stuff
It's definitely not perfect, and I'm always working to improve the site. If you see a bug, please email me below.

What's new in this update?
It's much prettier... and faster! In addition to a new design, everything is served through the cloud and cached to speed up image loading. Send your feedback! [email protected]

ActorAgeCheck - How old was this actor in

Hijacking Agatha

Hijacking Agatha

Release Date: 1993-08-20 (27 years ago)
Karolina Rosinska
Agata
Karolina Rosinska was:
Sławomir Federowicz
Cygan
Sławomir Federowicz was:
Pola Raksa
mama Agaty
Pola Raksa was:
Jerzy Stuhr
ojciec Agaty
Jerzy Stuhr was:
Janusz Rewiński
wiceminister
Janusz Rewiński was:
Marek Piwowski
tato Cygana
Marek Piwowski was:
Wojciech Mann
dowódca głodówki policjantów
Wojciech Mann was:
Krzysztof Materna
psychiatra dyżurny
Krzysztof Materna was:
Zbigniew Buczkowski
policjant, który polał wodą
Zbigniew Buczkowski was:
Cezary Pazura
policjant w stogu siana
Cezary Pazura was:
Anna Milewska
pani, która nie miała na grzybową
Anna Milewska was:
Andrzej Chrzanowski
psychiatra łysy
Andrzej Chrzanowski was:
Jacek Braciak
Oskar, eks-narzeczony Agaty
Jacek Braciak was:
Grzegorz Kowalczyk
Winnio, kierowca bombowca
Grzegorz Kowalczyk was:
Jan Szczepański
policjant
Jan Szczepański was:
Lech Niebielski
pedał z dyskoteki
Lech Niebielski was:
Katarzyna Butowtt
żona wiceministra
Katarzyna Butowtt was:
Joanna Pogroszewska
koleżanka Agaty
Joanna Pogroszewska was:
Tomasz Sapryk
kolega Cygana z celi
Tomasz Sapryk was:
Janusz Kłosiński
podejrzany o zaginięcie żony
Janusz Kłosiński was:
Sylwester Zawadzki
bramkarz "Kopyto" do bicia
Sylwester Zawadzki was:
Marcin Jędrzejewski
klawisz więzienny
Marcin Jędrzejewski was:
Iwona Petry
dziewczyna ze stogu siana (w napisach: Iwona Petrykowska)
Iwona Petry was:
Tadeusz Hanusek
spowiednik Agaty
Tadeusz Hanusek was:
Mieczysław Kędziora
ksiądz, który wskazał drogę
Mieczysław Kędziora was:
Zbigniew Modej
dubler Cygana - kaskader
Zbigniew Modej was:
Artur Pontek
rudy filmowiec
Artur Pontek was:
Grzegorz Skurski
bezdomny
Grzegorz Skurski was:
Stanisław Tym
bezdomny
Stanisław Tym was:
Wojciech Waglewski
Wojciech Waglewski was:
W. Zawadzki
W. Zawadzki was:
U. Luboińska
U. Luboińska was:
Bartłomiej Frykowski
Bartłomiej Frykowski was:
Sylweriusz Rudolf
Sylweriusz Rudolf was:
Jerzy Gudejko
Jerzy Gudejko was:
M. Orzechowski
M. Orzechowski was:
Z Grzemski
Z Grzemski was:
Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik was:
F. Zacha
F. Zacha was:
J. Siwińska
J. Siwińska was:
Andrzej Augustyniak
Andrzej Augustyniak was:
Wiktor Skowroński
Wiktor Skowroński was:
Edyta Jamróz
Edyta Jamróz was:
Bohdan Olewicz
Bohdan Olewicz was:
Zbigniew Zbrowski
Zbigniew Zbrowski was:
K. Makowski
K. Makowski was:
Jerzy Gawroński
Jerzy Gawroński was:
Andrzej Jędrzejewski
Andrzej Jędrzejewski was:
Jan Jurewicz
Jan Jurewicz was:
Andrzej Rażniewski
Andrzej Rażniewski was:
Krzysztof Nowakowski
Krzysztof Nowakowski was:
L. Płużycka
L. Płużycka was:
S. Urbański
S. Urbański was:
Maria Reif
(w napisach: M. Raif)
Maria Reif was:
A. Majewski
A. Majewski was:
Marzena Rykaczewska
Marzena Rykaczewska was:
Powered by Rocket Loader